ARCHIEF

De verslagen van de gehouden Jong&Actueel avonden zijn op deze pagina's terug te vinden. 

Heb je vragen over de onderstaande onderwerpen, ken jij een spreker of weet jij een actueel en interessant onderwerp voor de Jong&Actueel avonden, neem dan contact op.

blakc illu.png
Evangelist aan het woord...

Datum: Zaterdag 7 december 2013

Gastspreker: Dhr. S. de Visser

Tekstgedeelte: Kolossensen 4: 1-6

 

Klik hier  voor de PowerPoint van deze avond! Deze PowerPoint geeft een duidelijke en beknopte beschrijving van het onderwerp weer. Vandaar dat van deze Jong&Actueel avond geen geschreven samenvatting zal worden gepubliceerd.. 

    
blakc illu.png
Hoe spreekt God in jouw leven?

Datum: Vrijdag 22 november 2013

Gastspreker: Ds. B.J. van Boven

Tekstgedeelte: Habakuk 2: 1-20

 

Zij hebben 't langgewenste land. Versmaad uit strafbaar onverstand, En niet geloofd aan 's HEEREN woorden; Zij morden daag'lijks in hun tent, Dewijl zij naar Zijn stem niet hoorden, Hoe duid'lijk ook aan hen bekend. Psalm 106:14. Hoe spreekt God tot ons? God spreekt dagelijks tot ons, op verschillende manieren, door woorden en daden. Het gaat er echter om of je het opmerkt!..

 

  
blakc illu.png
De vervolgde Kerk in China en Noord-Korea

Datum: Zaterdag 2 november 2013

Gastspreker: Drs. D. van As

Tekstgedeelte: Handelingen 7:54-8:1, 16:20-25

 

Klik hier  voor de PowerPoint van deze avond! Deze PowerPoint geeft een duidelijke en beknopte beschrijving van het onderwerp weer. Vandaar dat van deze Jong&Actueel avond geen geschreven samenvatting zal worden gepubliceerd.. 

blakc illu.png
Legerpredikant op vredesmissie

Datum: Zaterdag 2 oktober 2013

Gastspreker: Ds. J. den Boer

Tekstgedeelte: Spreuken 30: 1-9'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, Vanwaar ik dag en nacht, Des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heer' alleen, Die hemel, zee en aarde, Eerst schiep, en sinds bewaarde. Psalm 121:1   Ds. J. den Boer. In 2002 verruilt ds. den Boer de gemeente voor de krijgsmacht.  Ds. den Boer kon in 1969 kiezen of hij drie jaar naar Suriname zou gaan als militair of dat hij dit niet zou doen en..

blakc illu.png
Identiteitsontwikkeling

Datum: Zaterdag 7 september 2013

Gastspreker: Dr. W. Fieret

Tekstgedeelte: Spreuken 1: 1-7Om wijsheid en tucht te weten

De kanttekeningen beschrijven wijsheid als een vaste en grondige kennis van goddelijke en menselijke dingen, om zichzelf in geloof en leven wel te schikken. De tucht wordt onder ons vaak als iets negatiefs omschreven, terwijl de kanttekening het beschrijven als het onderwijs, dat gegeven wordt om..

blakc illu.png
Gods wonderen in de Schotse Hooglanden

Datum: Zaterdag 6 juli 2013

Gastspreker: Dhr. L. J. van Valen

Tekstgedeelte: Psalm 77O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God? Gij zijt die God, Die wonder doet; Gij hebt Uw sterkte bekend gemaakt onder de volken. Psalm 77: 14 en 15 Geschreven werk Ruim 30 jaar geleden schreef de spreker, dhr. van Valen, een boek met de titel ‘Gelijk de dauw van Hermon’. Deze titel verwijst naar psalm 133..

blakc illu.png
Christen zijn en de overheid!

Datum: Zaterdag 1 juni 2013

Gastspreker: Ds. H. Lassche

Tekstgedeelte: Mattheus 22: 15-22, 1 Petrus 2: 11-17Enerzijds, anderzijds. Het kabinet dat wij op dit moment hebben is niet echt christelijk te noemen. Meerdere zaken, tegen de christelijke moraal, lijken doorgang te vinden. Te denken valt aan de afschaffing van de wet op godslastering en de wet op de zondagsheiliging. De zogenaamde trouwambtenaren. De bedreiging van het christelijk onderwijs. Aan de ene kant wordt er geweld..

blakc illu.png

God - Nederland en de Koning!

Datum: Zaterdag 11 mei 2013

Gastspreker: Dhr. W. Hulsman

Tekstgedeelte: Psalm 72: 1-20Deze avond heeft dhr. W. Hulsman, werkzaam als Oranjejournalist bij het Reformatorisch Dagblad, ons het één en ander vertelt over de troonswisseling. Ook voor degene die minder geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van het koningshuis was dit een interessante avond! Paulus schrijft namelijk in zijn brief aan de gemeente in Rome (Hoofdstuk 13: vers 1): Alle ziel zij den machten, over haar gesteld..

blakc illu.png

Wedergeboorte

Datum: Zaterdag 6 april 2013

Gastspreker: Ds. W. Roos

Tekstgedeelte: Johannes 3: 1-21Kun jij Gods Koninkrijk zien? Het is Jezus zelf die tot Nicodemus, de ‘nachtdicipel’, en ons spreekt: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien (Johannes 3). Blijkbaar is het voor ons allemaal, kerkelijk en niet kerkelijk, van het grootste belang dat wij opnieuw geboren worden! Daarom hebben wij deze avond samen met dominee..

blakc illu.png

''Wat doe jij... ...met je Bijbelse waarden en normen?''

Datum: Zaterdag 2 maart 2013

Gastspreker: Dr. W. J. op't Hof

Tekstgedeelte: Wordt verwacht..Stelen? ..natuurlijk niet! Iemand vermoorden? ..natuurlijk niet! Maar de zondag in ere houden? Geen overspel plegen? Trouw de kerkdiensten bezoeken? Onze naaste liefhebben als onszelf? Wat doe jij met de Bijbelse waarden en normen? Wat zijn eigenlijk waarden en normen? Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden gezien. De Bijbelse waard..

blakc illu.png
blakc illu.png

''Geloven? Liever niet hier!''

Datum: Zaterdag 2 februari 2013

Gastspreker: Dr. R. Bisschop

Tekstgedeelte: Psalm 115: 1-18De titel voor deze avond is nogal confronterend. Toch wordt het meer en meer realiteit in Nederland! Geloven wordt steeds meer als een privézaak gezien, en wee degene die een ander daarmee vermoeit! Denk eens aan zaken als het schrappen van het verbod op Godslastering, verplichte homovoorlichting op scholen, de verruiming van de winkeltijden door verplaatsing van verantwoordelijkheid..

blakc illu.png

'DV'


Datum: Zaterdag 5 januari 2013
Gastspreker: Ds. P.D.J. Buijs

Tekstgedeelte: Lukas 12: 13-21, Jacobus 4: 13-16


Tijdens deze avond hebben wij samen, onder leiding van Ds. P.D.J. Buijs, nagedacht over ‘Deo Volente’. We staan aan het begin van het nieuwe jaar 2013. Ongetwijfeld hebben wij de grootse plannen, maar niemand weet wat dit jaar ons gaat brengen! Misschien ga je dit jaar wel examen doen, of ga je op zoek naar een andere baan. Wellicht wil je je dit jaar verloven of zijn er zelfs trouwplannen. De plannen..

Hebreeën 11: 1-3, 13-16

1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet. 2 Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen. 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd  en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. 14 Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. 15 En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren; 16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.