De Evangelische beweging

Zaterdag 1 februari 2014

- Dhr. G. Roos -

‘’Stel je even voor dat jij als reformatorische jongere een evangelische jongerenbijeenkomst bijwoont: Het thema is: ‘refo’s’. Reformatorische christenen zijn mensen die een somber geloof hebben, ‘hoor je daar. ‘Ze leven nogal wereldvreemd, omdat ze denken dat ze van God allerlei regeltjes moeten opvolgen.’ Een nogal vreemd en generaliserend idee, vind je ook niet?

Zo vreemd moet het ook zijn voor evangelische christenen die deze avond bezoeken. Het is goed dat wij dat beseffen wanneer we deze avond gaan bezoeken. Want spreken en denken over medemensen en hun geloof is ook iets wat we moeten verantwoorden tegenover God. We hopen dat je wijzer wordt van deze avond, en wij hopen dat deze avond je helpt om te zien welke plaats de Heere jou in de kerk heeft gegeven, opdat je daar gezegend wordt en tot zegen zult zijn.*’’ 

 

Vooroordelen?

Wat is een Evangelische beweging nou eigenlijk? Wat is een reformatorische? Wat wordt bedoeld in de ene en in de andere kring met bekering? Weten beide groepen wel van elkaar waar ze het over hebben? Hebben ze wel door welke gevoelens er achter hun opvattingen zitten? Reageren we vooral op vooroordelen? Waarom maken jonge mensen de keuze voor de Evangelische Bewegingen? Wat trekt hen aan? Missen ze wat in onze gezindte? En wat zegt Gods Woord? Niets is in dit geval belangrijker dan goede informatie!** 

 

Onderwerpen van deze avond

-Het woord evangelisch

-Wat is evangelisch in 2014

-Waarom leeft er zoveel aandacht voor de evangelische beweging

-De evangelische beweging vormt geen alternatief voor de kerk

-Hoe kijken evangelischen en refo’s tegen elkaar aan

-Heeft nou het Woord van God nog iets te zeggen vanavond

 

Wat is jouw geloof waard?

De eerste vraag die door de spreker gesteld werd was ‘Is jouw geloof iets waard?’ Het gaat deze avond over evangelisch. Er wordt gesproken over mensen met een andere geloofsbeleving. Maar het is allereerst goed om je af te vragen wat jouw eigen geloof waard is. De spreker is in Pakistan geweest, waar sprake is van christenvervolging. De vraag ‘Durf ik voor mijn geloof te sterven?’ komt dan erg dichtbij. We kunnen met onze vinger alle kanten op wijzen, maar het gaat er om of je zelf echt gelooft of dat je een papieren geloof hebt. De spreker is tevens in Afghanistan geweest. Als de bommenwerpers actief zijn in de nabijheid van je hotel wordt de vraag ‘Kan is sterven?’ actueel. Daarom, of je nu evangelisch of reformatorisch bent, de belangrijkste vraag die je je persoonlijk moet stellen is ‘Wat is mijn geloof waard?’. We vergeten wel eens, door veelvuldig met de vinger naar een ander te wijzen, dat we zelf in rekening staan voor God. Een verkeerde leer is fout, maar blijven hangen in dat een ander fout zit is niet genoeg. Daarmee kunnen wij niet voor God verschijnen.

 

Het woord Evangelisch

In eerste instantie werd het protestantisme aangeduid met evangelisch. ‘Volgens het Evangelie’. Denk aan de Evangelisch Lutherse kerken in Duitsland, aan William Tyndale, die dr. Evangelica werd genoemd en aan de Great Aweakening van Jonathan Edwards (evangelical). In de 18e eeuw kreeg het woord evangelisch een andere betekenis. De meer Arminiaanse en Remonstrantse leer werd in die tijd aangeduid met evangelisch. Het ging hier om zaken als een vrije wil en een algemene verzoening. In het blad ‘Actie’ van Youth for Christ staat het volgende, wat deze zaken kenmerkt: ‘Volg de Weg, volg Jezus. Maar, Jezus is geen inbreker, je moet zelf de deur voor Hem open doen.’

 

Algemene verzoening

Algemene verzoening is wat anders dan alverzoening. Alverzoening houdt in dat het met iedereen goed komt. Ook met o.a. moslims, boeddhisten en hindoes. Algemene verzoening houdt in dat er verzoening is voor alle mensen, als je gelooft in de Heere Jezus. Dit staat nauw in verband met de vrije wil.

 

Evangelisch in 2014

Het kenmerk vandaag de dag voor evangelisch is dat je zelf kunt beslissen om God te dienen. Dit is echter niet geconcentreerd in één groep of kerk. Evangelischen bestaan in allerlei groepen en kerken. Een Duitse psycholoog heeft evangelischen ingedeeld in zeven groepen. Eén van deze groepen is de groepering van Billy Graham. De spreker merkt ook onder zijn eigen catechisanten een verschuiving. De vraag ‘Maar Jezus heeft toch voor ons geleden?’ komt hij steeds meer tegen. Via de ether komen zulke geluiden bij ons binnen. Henk Binnendijk, van de Evangelische Omroep, bad in overvol stadion tot God. In zijn gebed bleef hij even stil. Zodat, zo zei hij, degenen die dat willen hun hart aan Jezus kunnen geven. Belangrijk om bij deze kritiek onderscheid te maken tussen de personen en de leer. Maar er werd niet gesproken over zonde, berouw en het werk van de Heilige Geest. Evangelischen maken zich om uiterlijkheden niet zo druk. Want, zeggen zij, Christus heeft de wet volbracht. Met de levensheiliging komt het niet zo krap. In de jaren ’70-’80 zette de evangelische beweging zich nog al eens publiek af tegen kwaad. In de zogenaamde Jezus-marsen bijvoorbeeld. Dit raakt tegenwoordig steeds meer op de achtergrond. Tegenwoordig sluit de geloofsbeleving van evangelischen steeds meer aan bij de levensstijl in de cultuur en samenleving. ‘Wat voel ik er bij?’ ‘Wat heb ik er aan?’ De beleving staat centraal.

 

Waarom is er zoveel aandacht voor de evangelische beweging?

De tijden zijn erg veranderd. Jeugd is veranderd. Vroeger namen catechisanten over wat hen werd verteld. Nu geven ze aan dat ze er anders over denken. Hoog in het vaandel staan:-Zelf beslissen-Individualisme-Ik volg niet klakkeloos-Pluralisme (waarom zouden wij alleen de waarheid bezitten?) Belangrijk om hierbij te bedenken dat de kerk en kerkmensen ook niet altijd vrij uit gaan. Er zijn ook misstanden in de kerk. Probeer je als (wijk)ouderling/predikant te luisteren naar je gemeenteleden?Is er een kind van God in jouw gemeente bereid om te vertellen wat hij/zij aan zijn/haar God heeft? Om te vertellen hoe geweldig het is om te zien wat genade is in het licht van je eigen zonden? Evangelische groeperingen zijn sociaal heel sterk. Vroeger werd dit met name zichtbaar in het strijden tegen verslavingen en dergelijke. Tegenwoordig stralen veel evangelischen een warmte uit, die in de kerk wordt gemist.Het is ook goed om te bedenken dat de evangelische beweging niet voor niets is ontstaan. Er was sprake van een gebrek in de kerk. Zeker in de tijd dat de kerk gericht was op de rijken. Terwijl de evangelischen, bijvoorbeeld het Leger des Heils, gericht waren op de armen. In evangelische kringen staan ze, bij wijze van spreke, op je te wachten. Om samen met je te bidden of te knielen. Dit heeft iets warms en is goed. Maar het is niet genoeg. Nodig is het om als een doodsschuldige voor God komen te staan. Het is goed om ook zelf naar je dominee of wijkouderling te gaan met problemen en vragen die je hebt. Geen alternatief voor de kerkDe meeste evangelische groeperingen hebben een bepaalde leider. Dit neigt naar een sekte. Waar ook sprake is van een duidelijke leider. Belangrijk om niet te snel mee te gaan in groepen die zeggen dat ze ook wat reformatorisch zijn, maar ondertussen een duidelijk evangelische inslag hebben. De spreker noemt twee voorbeelden van bekende stichtingen.

-Een conferentie van één van deze stichtingen zou gaan over het onderwerp ‘Tegen goedkope genade’. Echter is de visie van deze stichting, aangeduid op hun site: ‘Je moet geen leven lang tobben, zoals McCheyne het ook al zei ‘Ik boog ‘m en geloofde en God sprak mij vrij’.’ Hierbij wordt vergeten dat McCheyne daar voor zei: ‘Toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt.’ Mensen kunnen je niet zalig maken, Gods Geest is hiervoor nodig.

-Een andere bekende stichting nodigt zowel evangelische als reformatorische sprekers uit op hun avonden.

 

Hoe kijken evangelische en reformatorische mensen tegen elkaar aan?

Het verschil tussen beide groeperingen zit met name in de inhoud van dezelfde begrippen. Te denken valt aan de begrippen ‘bekering’ en ‘genade’. Beiden gebruiken deze begrippen, maar wel met een andere inhoud. Het gevaar is groot dat er langs elkaar heen wordt gepraat.

 

Heeft het Woord van God ons nog iets te zeggen?

‘De mens is niet in staat tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’. Van nature heeft een mens vijandschap en haat tegen God. De algemene verzoening wordt vaak aan de hand van 1 Johannes 2:2 uitgelegd/verklaard. ‘En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.’ Dit betekent echter dat Jezus voor allerlei soorten mensen stierf, niet voor alle mensen.

 

Een verkeerde leer moeten we niet accepteren, maar tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat God ons ter verantwoording roept. Iedereen persoonlijk. Die vraag ging klemmen op de preekstoel in Pakistan en in het hotel in Bagdad. De Bijbelse leer is de leer van de wedergeboorte. We komen dan al snel met ‘Dat kan ik niet’. Maar heb je dat al geprobeerd? Of ben je gestopt na 2 weken? Dan is het eigen schuld! God geeft antwoord op Zijn tijd. Je hebt er geen recht op, het is genade alleen. Als je dat beseft ga je zonder ophouden bidden. Aan de ene kant voel je de leegte van je onbekeerd zijn. Aan de andere kant is het dan ‘Wien heb ik nevens U omhoog’. Als je voor het eerst in je leven als doodsschuldige oog krijgt voor de Heere Jezus vergeet je dat je hele leven lang niet meer. ‘Een Plaatsvervanger voor mij!’. Als je het zelf hebt gepakt en er komt vervolging dan blijft er niets meer van over. Maar als je door je eigen failliet heen de Zaligmaker hebt leren kennen dan kun je aangevochten worden, maar blijft je gelooft vast.

Romeinen 7: 18 - 8: 118 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. 20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; 23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. 24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. 26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.

1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.