Evangelist aan het woord...

Zaterdag 7 december 2013

- Dhr. S. de Visser -

Klik hier voor de PowerPoint van deze avond! 

 

Deze PowerPoint geeft een duidelijke en beknopte beschrijving van het onderwerp weer.

Vandaar dat van deze Jong&Actueel avond geen geschreven samenvatting zal worden gepubliceerd. 

Kolossensen 4: 1-6

 

1 Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de hemelen.
2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;
3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben;
4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken.
5 Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende.
6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.