''Geloven? Liever niet hier!''

Zaterdag 2 februari 2013

- Dr. R. Bisschop -

De titel voor deze avond is nogal confronterend. Toch wordt het meer en meer realiteit in Nederland! Geloven wordt steeds meer als een privézaak gezien, en wee degene die een ander daarmee vermoeit! Denk eens aan zaken als het schrappen van het verbod op Godslastering, verplichte homovoorlichting op scholen, de verruiming van de winkeltijden door verplaatsing van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten, de uitspraak van het Europese Hof over het vrouwenstandpunt van de SGP. En wat te denken van de zogenaamde ‘weigerambtenaren’?
Het christelijke, tolerante en democratische Nederland lijkt meer en meer een land te worden waar de meerderheid bepaalt hoe een ander zich dient te gedragen. Waarom op school ‘homovoorlichting’ geven op een wijze waar je het niet mee eens bent? Waarom zou een ambtenaar van de burgerlijke stand niet mogen weigeren homo’s te trouwen? Er zijn toch andersdenkende ambtenaren genoeg? Hoelang duurt het dat het verplicht wordt om vrouwen toe te laten tot de kerkelijke ambten? Langzamerhand wordt Nederland het land van: ''Geloven? Liever niet hier!” Onder leiding van kersvers SGP-kamerlid Bisschop hebben wij hier samen over nagedacht. Na de pauze was er een gezellig en actief programma! Kennis over het Parlement, de SGP en de Nederlandse staat werd in de grote Jong&Actueel groepsquiz getoetst! De prijzen die waren te winnen zijn gesponsord door de Rijssense gebouwen sloperij (RGS) en Talenta “samen werken”.

Goden van deze tijd
Tegenwoordig geloven we niet meer in de Schepper van de hemel en aarde, in een Hulp en een Schild, maar geloven we in onszelf. Hoogmoed en eigen waan vieren hoogtij en er worden volop afgoden gemaakt van mensenhanden.
De vraag in vers 2 van psalm 115 - ‘Waar is nu hun God’ - is buitengewoon actueel. Alleen al als we denken aan de reacties op de watersnoodramp, die 60 jaar geleden plaatsvond in een provincie waar zoveel van Gods kinderen wonen. Toch zegt de psalmdichter tegen ons dat we op de Heere moeten blijven vertrouwen. Hij is onze Hulp en onze Schild.

Geloven? Liever niet hier!
Er zijn ontwikkelingen die zorgen baren. De spreker noemde als voorbeeld een docent, die niet meer achter de normen en waarden van de christelijke school staat waar hij lesgeeft. Stel je voor..
- Hij behandeld in de dagopening het 3e gebod en gooit er zelf later een vloek uit;
- Hij doet de dagopening over het gedenken van de sabbatdag en je ziet hem op zondag joggen of voetballen;
- Hij spreekt in de dagopening over het 7e gebod en leeft samen in een homoseksuele relatie.
Het bovengenoemde knelpunt geeft volop discussie in de politieke wereld. De vragen ‘Wat mag een school vragen van zijn personeel?’ en ‘Een werkgever heeft toch niets met iemands privéleven te maken?’ worden veelvuldig besproken. De kern van dit knelpunt is dat je tegenwoordig mag belijden en geloven wat je wilt, mits dit tussen vier muren blijft. Wee degene die publiekelijk een andere levensovertuiging heeft dan die van secularisatie. Wee degene die een christelijke levensovertuiging heeft en de Bijbelse waarden en normen publiekelijk wil uitdragen.

 

De spreker heeft de vraag hoe persoonlijke geloofsovertuiging tegenwoordig nog een plaats in mag nemen in je maatschappelijke publieke leven behandeld. Allereerst vertelde hij hoe hier tegenwoordig over wordt gedacht, daarnaast lichtte hij ook de achtergrond van deze gedachtegang toe.

Actuele situatie
Op verscheidene forums worden godlasterende uitspraken gedaan als reactie op een uitspraak van een christelijke politicus. Deze uitspraken worden uitvergroot en uit hun verband gerukt. De spreker noemt als voorbeeld zijn eigen uitspraak richting de D66. De D66 diende een motie in. Deze motie hield in dat kerken niet langer gebruik mogen maken van de gemeentelijke basisadministratie. Omdat de D66 deze motie aan het einde van een zitting indiende, hadden andere partijen geen tijd meer hadden om te reageren. De spreker heeft dit handelen via media ‘kleinzielig christen-pesten’ genoemd. Via kranten, internet, in columns werd hier op gereageerd en werd de D66 aangespoord om door te gaan met hun huidige handelen.

Meer voorbeelden vanuit de kamer over de actuele situatie in de politiek:
- De spreker heeft het homo-huwelijk tussen aanhalingstekens genoemd in het verband van de weiger-ambtenaar. Hier kwam een erg heftige reactie op vanuit de kamer;
- De discussie speelt of het Leger des Heils nog wel subsidie dient te krijgen, vanwege het feit dat ze alleen christenen in dienst hebben.

Onderstaand nog enkele actuele voorbeelden:
- Het schrappen van de winkeltijdensluitingswet;
- Het vrouwenstandpunt van de SGP;
- Het schrappen van christelijke feestdagen.

Achtergrond
Waarom streeft men er naar om de christelijke invloed terug te dringen? Dit is de vraag die de achtergrond verklaart van bovenstaande situaties. Het antwoord hierop is tweeledig. Ten eerste vindt men dat er een scheiding moet zijn tussen kerk en staat. Ten tweede vindt men dat de overheid neutraal moet zijn. De huidige opvatting is dat christenen niet bevoorrecht mogen worden boven niet-christenen. De betekenis van godsdienst neemt af. De secularisatie neemt toe.

Geestelijke strijd
In dit alles wordt de geestelijke strijd, tussen Gods rijk en het rijk van de Satan, zichtbaar. Deze strijd speelt vanaf de zondeval en zal voortduren tot de wederkomst van Christus. Deze strijd wordt niet gevoerd met kracht en geweld, maar met de geestelijke wapenrusting. Neutraliteit bestaat niet. Een ieder van ons strijdt mee, onder het vaandel van koning Jezus of onder de heerschappij van koning Satan. Wij hebben wapens om te strijden tegen het rijk van de duivel: het Woord, stille tijd, mediteren, het gebed. Vooral het gebed is een niet te onderschatten, machtig wapen in deze strijd. Het is van belang dat we meestrijden in de geestelijke strijd die in de kamer en in de media gevoerd wordt. Laten wij dit met vuur doen!

Vragen
Na de groepsquiz was er nog wat ruimte voor het stellen van vragen aan de spreker. Onder andere het vrouwenstandpunt van de SGP kwam hierin ruim aan de orde.

Psalm 115: 1-181 Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil.

2 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is nu hun God?
3 Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
4 Hunlieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen;
5 Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet;
6 Oren hebben zij, maar horen niet; zij hebben een neus, maar zij rieken niet;
7 Hun handen hebben zij, maar tasten niet; hun voeten, maar gaan niet; zij geven geen geluid door hun keel.
8 Dat die hen maken hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt.
9 Israël! vertrouw gij op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.
10 Gij huis van Aäron! vertrouw op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.
11 Gijlieden, die den HEERE vreest! vertrouwt op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild.
12 De HEERE is onzer gedachtig geweest, Hij zal zegenen; Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het huis van Aäron zegenen.
13 Hij zal zegenen, die den HEERE vrezen, de kleinen met de groten.
14 De HEERE zal den zegen over ulieden vermeerderen, over ulieden en over uw kinderen.
15 Gijlieden zijt den HEERE gezegend, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.
16 Aangaande den hemel, de hemel is des HEEREN; maar de aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven.
17 De doden zullen den HEERE niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn.
18 Maar wij zullen den HEERE loven van nu aan tot in der eeuwigheid. Hallelujah!