Gods wonderen in de Schotse Hooglanden

Zaterdag 6 juli 2013

- Dhr. L.J. van Valen -

O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?

Gij zijt die God, Die wonder doet; Gij hebt Uw sterkte bekend gemaakt onder de volken.

Psalm 77: 14 en 15

 

Geschreven werk

Ruim 30 jaar geleden schreef de spreker, dhr. van Valen, een boek met de titel ‘Gelijk de dauw van Hermon’. Deze titel verwijst naar psalm 133.

 

Zegen der broederlijke liefde

1 Een lied Hammaälôth, van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen.

2 Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen.

3 Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

 

Het boek gaat over de wonderwerken van God in de Schotse Hooglanden. De spreker schreef het boek in een voor hem, en zijn vrouw, moeilijke tijd. Het was voor hem een goede afleiding om dit boek te schrijven. ‘Als God toen krachtig werkte, kan het ook nu nog.’

 

Kerkgeschiedenis

De geschiedenis van ons land en van de kerk zijn in deze tijd niet echt meer in. Men weet niet meer waar de wortels van ons land liggen. Ook kerkelijk gezien niet. Enkel wanneer er wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan.

 

De Hooglanden

De oorspronkelijke bewoners van de Schotse Hooglanden waren barbaren. De bewoners zijn te vergelijken met de Bataven, die hun intrek namen in ons land. Heidense wilden. Er was weinig infrastructuur en er waren veel bossen in de Hooglanden. In het jaar 563 komt er een zendeling aan in Schotland, per boot. Columba was zijn naam. Hij was van Koninklijke bloede en afkomstig uit Ierland. Zijn doel was de uitbreiding van Gods koninkrijk op aarde. Zijn zendingswerk had vrucht en er werden veel kerken en kloosters opgericht in de Schotse Hooglanden.

 

De middeleeuwen

In het begin van de middeleeuwen was er in de Hooglanden weinig invloed van Rome merkbaar. Tot, ongeveer, het jaar 1200. Koning Malcolm van Schotland trouwde met de  Engelse prinses Margaret. Zij beminde de leer van Rome en het was haar grote oogmerk om de kerk van Schotland te hervormen naar het model van Rome. De Schotse kerk werd aan de macht van de Paus onderworpen.

 

Reformatie

John Knox

De Heere riep John Knox als reformator van Schotland. Hij was onverschrokken en had veel bij Calvijn geleerd. Er kwam een grote opwekking in Schotland en de leer van de Bijbel werd weer geleerd. Dit gold voor het zuiden, waar een kerk ontstaat. In het noorden (de Hooglanden) waren de meesten nog heidens, ruw en bezaten weinig zeden. God gebruikt mensen op Zijn tijd en en wijze.

 

Thomas Hogg

Thomas Hogg was verdreven uit zijn vaderland, Schotland en gevlucht naar Nederland. Stadhouder Willem III heeft zijn schoonvader, koning van Engeland en Schotland verdreven. Thomas Hogg had dit eerder al voorspeld aan de stadhouder: "Ofschoon de Kerk van Schotland nu onder een wolk verkeert, zal deze wolk binnen enkele jaren wegdrijven en u zult het instrument hiertoe zijn en koning worden over dit rijk.”

 

Het was ploegen op de rotsen in Schotland. Maar er kwamen veel mensen tot bekering. Er kwam veel vrucht op het werk van Hogg en zijn vrienden. Veel predikanten waren begenadigd met rijke geestelijke gaven. Dit dreef hen uit naar de binnenkamer, waar zij net zo lang met de Heere worstelden totdat ze een tekst helder hadden die ze moesten bepreken. Ook de duivel zat niet stil.. De adel heeft geprobeerd de predikanten te verdrijven.

 

God sprak

In de 17e eeuw kreeg een vrouw door dat God rijk zou gaan werken in de Hooglanden, terwijl daar op dat moment nog niets van te zien was.

 

Een opwekking – wetenschappelijk te verklaren?

Sommige psychologen onderzoeken hoe een opwekking kan ontstaan. Uiteraard zijn er ook menselijke aspecten te benoemen die bijdragen aan een opwekking, maar al deze aspecten zijn in de hand van de Pottenbakker.

 

De prediking en .. haar vrucht

De prediking in de Schotse Hooglanden was Bijbels: wet én Evangelie.

Sommigen preekten eerst alleen de wet.

Voorbeeld: Er was een dominee die enkel de wet verkondigde. De mensen die onder zijn gehoor zaten werden verslagen in het hart, maar kwamen niet verder. Vervolgens gingen ze ‘lopen’ naar een dominee die Evangelie predikte en kwamen tot Christus. Beide dominees verheugden zich hier over.

 

De kenmerken van de Schotse prediking zijn:

1.Een hartelijke uitnodiging om tot de Heere Jezus te komen, zonder voorwaarden

2.Hoe God werkt in het leven van Zijn kinderen – de heilsordening

3.Aandacht voor de kenmerken van genade – o.a. de droefheid over de zonde en  niet zonder de Heere Jezus kunnen leven

 

Velen kwamen in de Schotse Hooglanden tot geloof.

 

Avondmaalsviering

De zondag voorafgaand aan de avondmaalszondag werd de voorbereidingspreek gehouden. De avondmaalstijd duurde van donderdag tot maandag. Er werd gebruik gemaakt van de avondmaalspenning. Wanneer je deze voor de eerste keer kwam ophalen werd er een onderzoek gedaan naar je geestelijk leven. Op de vrijdag werd er gezamenlijk gesproken over de kenmerken van genade n.a.v. een bepaalde Bijbeltekst.

 

Toepassing op onze tijd

-Het gaat om Gods wonderwerken –

Sommigen zijn van mening dat we een bloedtijd tegemoet gaan in plaats van een bloeitijd. Toch zijn er nog veel onvervulde profetieën en gaan er nog grote dingen gebeuren.

 

De natuur van de Hooglanders was erg ruw. Er was veel sprake van overspel en drankmisbruik. Ze waren van God los en deden zeker niet onder voor onze generatie. Toch stond dit voor God niet in de weg om een opwekking te geven in de Hooglanden. Ons eigen ongeloof staat veel meer in de weg, ons ongeloof tegenover de Heere Jezus.

Je kunt jarenlang vanuit je ongeloof bezig zijn. Als God in je leven komt kun je proberen je hiertegen te verzetten, maar uiteindelijk kom je erachter dat God niet in je kon wonen vanwege je eigen ongeloof. Ons ongeloof is onze grootste zonde. De slang bij de Israëlieten werd verhoogt voor allen die gebeten waren. Sommigen waren net gebeten en voelden nog niets, toch was er redding voor hen als ze op keken naar de slang. Anderen waren langere tijd geleden gebeten en stierven bijna, ook voor hen was er redding. Zo ook is Christus gestorven! 

Psalm 77

 

Aanvechtingen der gelovigen en troostrijke herinneringen

 

1 Een psalm van Asaf, voor den opperzangmeester, over Jedúthun.

2 Mijn stem is tot God, en ik roep; mijn stem is tot God, en Hij zal het oor tot mij neigen.

3 Ten dage mijner benauwdheid zocht ik den Heere; mijn hand was des nachts uitgestrekt, en liet niet af; mijn ziel weigerde getroost te worden.

4 Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar; peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Sela.

5 Gij hieldt mijn ogen wakende; ik was verslagen, en sprak niet.

6 Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen.

7 Ik dacht aan mijn snarenspel; in den nacht overlegde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht:

8 Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten, en voortaan niet meer goedgunstig zijn?

9 Houdt Zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde, van geslacht tot geslacht?

10 Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela.

11 Daarna zeide ik: Dit krenkt mij; maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert.

12 Ik zal de daden des HEEREN gedenken; ja, ik zal gedenken Uw wonderen van ouds her;

13 En zal al Uw werken betrachten, en van Uw daden spreken.

14 O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?

15 Gij zijt die God, Die wonder doet; Gij hebt Uw sterkte bekend gemaakt onder de volken.

16 Gij hebt Uw volk door Uw arm verlost; de kinderen van Jakob en van Jozef. Sela.

17 De wateren zagen U, o God! de wateren zagen U, zij beefden; ook waren de afgronden beroerd.

18 De dikke wolken goten water uit; de bovenste wolken gaven geluid; ook gingen Uw pijlen daarhenen.

19 Het geluid Uws donders was in het ronde; de bliksemen verlichtten de wereld; de aarde werd beroerd en daverde.

20 Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend.

21 Gij leiddet Uw volk, als een kudde door de hand van Mozes en Aäron.