God - Nederland en de koning!

Zaterdag 11 mei 2013

- Dhr. W. Hulsman -

Deze avond heeft dhr. W. Hulsman, werkzaam als Oranjejournalist bij het Reformatorisch Dagblad, ons het één en ander vertelt over de troonswisseling. Ook voor degene die minder geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van het koningshuis was dit een interessante avond! Paulus schrijft namelijk in zijn brief aan de gemeente in Rome (Hoofdstuk 13: vers 1): Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd. Dat laatste gedeelte van de bovenstaande tekst houdt (Matthew Henry) in dat er geen macht is dan van God. God is de Rechter van de wereld. Hij heeft de instelling van de overheid verordend, zodat alle burgerlijke macht van Hem als de oorspronkelijke macht afkomstig is. Door Zijn voorzienigheid is de regering in hun handen gelegd, wie zij ook mogen zijn. Door Hem regeren de koningen. De overweldiging van de macht en het misbruik van macht zijn niet uit God. God is de bewerker van de zonde niet, maar de macht zelf is uit God. Dit betekent dat ook de troonswisseling op 30 april 2013 onder Gods voorzienigheid heeft plaatsgevonden.De koning (en koningin)

De spreker behandelde de volgende drie punten:
1. Wat zegt de Bijbel er over
2. De (vaderlandse) geschiedenis
3. Amsterdam 30 april 2013: de kroning van koning Willem-Alexander

Wat zegt de Bijbel er over
 

Enkele Bijbelgedeelten

Als opening van deze avond lazen we psalm 72. In deze psalm bidt David voor koning Salomo, maar ziet ook hoger en verder dan Salomo. Namelijk op de Heere Jezus. Vlak na het herdenken van de hemelvaart van de Heere Jezus is het een mooi thema om over na te denken. ‘De koning in het licht van de Hemelse Koning’.

In psalm 72 lezen we dat de Koning zal heersen van zee tot zee, tot aan de einden der aarde. Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid. Dit kan niet anders gezegd worden dan van de Eeuwige Koning.
Romeinen 14: 11: ‘(…) voor Mij zal alle knie zich buigen (…)’. In dat licht moeten we ook het aardse koninkrijk zien.

In Deuteronomium 17: 14 – 20 geeft de Heere wetten voor het aardse koningschap, terwijl dat op dat moment nog niet aan de orde was en Israël nog geen koning had.

1 Petrus 2: 17 zegt ons ‘Vreest God, eert den koning’

Israëlische koningen
Saul is Israëls eerste koning. Aan de manier waarop hij koning wordt zien we dat de Heere het ziet als een verachting van het volk van Zijn regering over hen:
4. Toen vergaderden zich alle oudsten van Israël, en zij kwamen tot Samuël te Rama;
5 En zij zeiden tot hem: Zie, gij zijt oud geworden, en uw zonen wandelen niet in uw wegen; zo  zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volken hebben.
6 Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuël, als zij zeiden: Geef ons een koning, om ons te richten. En Samuël bad den HEERE aan.
7 Doch de HEERE zeide tot Samuël: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.
8 Naar al de werken, die zij gedaan hebben, van dien dag af, toen Ik hen uit Egypte geleid heb, tot op dezen dag toe, en hebben Mij verlaten en andere goden gediend; alzo doen zij u ook.
9 Hoor dan nu naar hun stem; doch als gij hen op het hoogste zult betuigd hebben, zo zult gij hen te kennen geven de wijze des konings, die over hen regeren zal.

10 Samuël nu zeide al de woorden des HEEREN het volk aan, hetwelk een koning van hem begeerde.
Toch heeft de Heere hen koningen gegeven die tot zegen mochten zijn voor het volk. Te denken valt aan David, Salomo, Josia en Hizkia.

Na de ballingschap wordt het stil qua koningschap in Israël. Ds. Moerkerken schreef hier een boek over: ‘De witte bladzijde. Tussen het Oude en Nieuwe Testament’. Rond het jaar 0 komt het koningschap weer terug met Herodes. Geen godvrezende, maar een godonterende koning. In diezelfde tijd komt dé belangrijkste Koning op aarde: de Heere Jezus.

Hoe we tegenover de koning moeten staan
Romeinen 13 leert ons hoe we tegenover de koning en de overheid moeten staan.
‘Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.’
We moeten de koning eren en hem erkennen, want hij is gegeven door God. De Heere heeft de koning gegeven in Zijn toelating.

 

Vers 7 van hetzelfde hoofdstuk leert ons hoe om te gaan met het betalen van belasting:
‘Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.’

(Vaderlandse) Geschiedenis
 

Willem van Oranje
Prins Willem van Oranje, geboren te Tilburg, heeft een belangrijke betekenis voor ons vaderland gekregen. Hij heeft hard gevochten tegen de Roomse invloeden in ons land. Daarbij mogen we zijn biddende moeder, Juliana van Stolberg, niet vergeten. De spreker heeft over haar een aantal artikelen geschreven. Uit haar brieven is af te lezen dat ze ontzettend begaan was met haar zonen in de strijd. Er bestaan boeken waarin haar brieven aan haar zonen te lezen zijn. Indrukwekkend om te lezen. Daar rust ons Oranjehuis op. Zou ons huidige Oranjehuis nog kennis nemen van hun voorgeslacht?

Koningin Wilhelmina
Koningin Wilhelmina schreef een boek over haar leven. Het tweede gedeelte van haar boek bevat de boodschap: ‘Zoek de Heere én leef!’

Aanrader
Het boek van B. Hooghwerff ‘Op U zo wil ik bouwen’ geeft een beeld van de Oranjes die veel voor de kerk van Nederland hebben betekend.

God- Nederland- Oranje
Een beeld wat ontstaan is in de 16e/17e eeuw. God zegende Nederland rijk. Er werd wel gezegd: ‘Nederland is het Israël van het Westen’. Volgens de spreker is dit niet te onderbouwen. God heeft veel gegeven aan Nederland, maar er ligt geen verbond zoals de Heere dat met Israël maakte. Het idee van het drievoudige snoer ‘God, Nederland en Oranje’ heeft ook veel sporen getrokken in de gereformeerde gezindte. Toch moeten we hier met voorzichtigheid naar kijken. Er is geen verbond en in deze tijd kunnen we ook concluderen dat God Nederland los laat.

2013.. Naar Amsterdam
 

Toeleven naar
Op 28 januari 2013 kwam ’s middags het bericht dat de koningin ’s avonds zou gaan spreken. Vanaf dat moment kom je als verslaggever/redacteur in een molen. Als RD besteed je aandacht aan de opbouw naar 30 april. Te denken aan onder andere het koningslied. Op 29 april is de spreker, samen met vier collega’s, richting Amsterdam vertrokken. Aan media hadden zich in totaal ongeveer 1100 mensen aangemeld voor deze dag. Van Japanse media tot aan het RD..

Ooggetuige van de inhuldiging
De spreker is bij de inhuldiging aanwezig geweest. Een majestueuze bijeenkomst. Eén van de mooiste momenten, aldus de spreker, was het zingen van het Wilhelmus. Naast vers 1 werd ook vers 6 gezongen, wat koning Willem-Alexander uit volle borst mee zong.

 

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Tijdens de eedaflegging sloeg koning Willem-Alexander de ogen naar boven. We mogen hopen dat hij in die afhankelijkheid van God leeft.

1980-2013
Tijdens de inhuldiging van koningin (nu prinses) Beatrix in 1980 waren er veel rellen. Het geschreeuw hiervan was te horen in de Nieuwe Kerk. Nu klonk er een positief geluid door, gejoel en gejuich voor de nieuwe koning. De meeste gereserveerde plekken in Amsterdam voor demonstraties tegen de monarchie bleven leeg.

Godsdienst in Nederland?
Van de leden van de Staten-Generaal legde ⅓ de eed af, tegen ⅔ die de belofte uitspraken. In Nederland is hierin een duidelijke verschuiving te zien. Terwijl de afgevaardigden van Aruba, Sint Maarten en Curaçao bijna allemaal de eed aflegden.   

Op de credenstafel voor de koning en koningin lag geen bijbel. Terwijl de president van Amerika de eed aflegt met de hand op de bijbel.

De inhuldiging werd niet gevolgd door een kerkdienst. Vreemd? Nodig? Na de inhuldiging van de koningen Willem I en II werd er een kerkdienst gehouden.

Wat er na de inhuldiging volgde was triest. Tijdens de koningsvaart over het IJ werd alles getoond waar Nederland trots op is. De kerken kregen geen ruimte om zich hier te presenteren.

Roomse koningin
Koningin Maxima is Rooms-Katholiek. Hier laten de koning en koningin niet veel over los, ze houden dit redelijk privé. ´Misschien dat het nog eens veranderd..´ is een uitspraak gedaan door hen. Aan de andere kant zijn er nog kerkelijke huwelijken en worden hun kinderen gedoopt.

Een protestantse koning
Een uitspraak van koning Willem-Alexander is: ‘Ik ben gelovig, niet kerkelijk’. Kerst 2013 is een belangrijk moment om te taxeren wat voor koning we op dit gebied hebben. Houdt hij nog een kersttoespraak of verplaatst hij deze naar nieuwjaarsdag?

Gebed voor de koning
Gebed voor de koning is van belang. Geloven we nog dat de Heere ook in zijn hart kan en wil ingrijpen?

Psalm 20: 3 en 5
Dan zal 't gejuich ten hemel dringen,
Dan zullen wij Gods eer,
Bij opgestoken vaandels, zingen.
Uw wens vervull' de Heer',
'k Weet nu, dat Gods gezalfden Koning
Geen heilgoed zal ontbreken,
Want God zal, uit Zijn hemelwoning
Hem sterken op zijn smeken.

Behoud, o Heer', wil bijstand zenden,
Verlos, bewaar, verschoon.
Die Koning hoor', als w' in ellenden
Aanbidden voor Zijn troon.

Vraagbespreking
Na de pauze was er ruimte voor vragen aan de spreker. Verschillende onderwerpen kwamen hierin langs, als:
- Waren de oranjes wel altijd even geliefd?
- Wat krijgen de prinsesjes mee aan godsdienstig onderwijs en opvoeding?
- Wat wordt verwacht van de toekomst van ons vorstenhuis – ceremonieel koningschap?

Psalm 72: 1-201 Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings.
2 Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.
3 De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.
4 Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.
5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.
6 Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.
7 In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.
8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.
9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.

10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.
11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.
12 Want hij zal den nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.
13 Hij zal den arme en nooddruftige verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen.
14 Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.
15 En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.
16 Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.
17 Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.
18 Geloofd zij de HEERE God, de God Israëls, Die alleen wonderen doet.
19 En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.
20 De gebeden van David, den zoon van Isaï, hebben een einde.