Waar gaat jouw reis naar toe?

Zaterdag 7 juli 2012

- Ds. C.L. Onderdelinden -

Waar reis jij naar toe, is een vraag die vooral rond deze tijd, zo vlak voor de vakantie, vaak wordt gesteld. De één gaat op vakantie de ander blijft thuis.
Ter onderbouwing van het onderwerp heeft de gastspreker gebruik gemaakt van Prediker 3: 1-13 (Alles heeft een bestemden tijd) en van het boek de Christenreis, geschreven door John Bunyan. Bunyan maakt in zijn Christenreis veel verwijzingen naar teksten uit de Bijbel.
Tijdens deze bijeenkomst werd er ingegaan op de vraag of we volgens Gods Woord wel op vakantie mogen en kunnen gaan. Ook werd er gesproken over de mens op reis naar de eeuwigheid. De eeuwigheid is immers de eindbestemming van elk mens, ongeacht of deze wel of geen vakantie houdt.
Na de pauze werd er in groepen nagedacht en gediscussieerd over enkele vragen met betrekking tot het onderwerp. De bijeenkomst werd afgesloten met de psalm 119:5.

Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren?
Gewis, als hij het houdt naar ’t heilig blad,
U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van ’t spoor, in Uw geboon vervat,
Niet dwalen, HEER’; laat mij niet hulp’loos varen.

Vakantie
Vakantie betekent volgens de dikke van Dale: rusttijd, het vrijaf nemen van werk, opschorting van werkzaamheden. Dit is in lijn met de tekstverzen uit Prediker 3. God wil dat de mens geniet. Ons lichaam kan niet altijd onder spanning staan. Vakantie houden is vanuit Bijbels perspectief dus goed voor rust van geest en lichaam.
Op welke wijze wij vakantie houden, hangt af van het doel dat we aan onze vakantie stellen. De vraag die echter altijd centraal zal moeten staan is of wij God kunnen ontmoeten tijdens onze vakantie. De tijd gaat continu door en de dood neemt geen vakantie. Moeten wij ons schamen voor onze foto’s, onze kleding of onze gedragingen? Kunnen wij voor God verschijnen? God is Alziend. Hij weet precies wat we doen en wat er op onze facebook pagina’s staat. Sterker nog, wanneer we ons bewust of onbewust willen conformeren aan onze vriendengroep zullen wij ons moeten bedenken dat het er niet omgaat wie wij zijn volgens onszelf, noch wie we zijn volgens onze vrienden. Het enige dat telt is wie wij zijn in Gods ogen.

Juist tijdens de vakantie, waar we kunnen ontspannen, waar we voor korte tijd afscheid nemen van onze hectische en dynamische levenswereld, hebben we extra tijd om stil te staan bij het Woord van God. Meditatie, het lezen en nadenken over datgene wat van wezenlijk belang is. Wat spreekt de HEERE tot jou? Welke boodschap heeft Hij voor jou?

Levensreis
Wat is het doel van mijn leven? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe naar toe? Vier belangrijke vragen voor een mens op reis naar zijn eeuwige eindbestemming. Er zijn twee wegen die we kunnen bewandelen: de smalle en de brede weg. Beide hebben hetzelfde beginpunt, maar niet hetzelfde eindpunt. De brede weg eindigt door eigen schuld in de hel. De smalle weg door genade in de hemel. Als God een mens gaat bekeren van de brede weg, beseft deze dat hij eens zal moeten sterven, maar dat hij dat nog niet kan. De mens vindt geen begrip wanneer hij afhaakt, wanneer hij niet meer wil en kan meedoen met vrienden, collega’s of familie. Het begrip is er alleen als er herkenning is.
In de Christenreis wijst de Evangelist Christen de weg naar de Poort, het Licht waar het behoud is. Ook in het dagelijks leven geeft God ons door Zijn oneindige goedheid nog evangelisten. Deze evangelisten spreken niet hun eigen verhaal, maar dat van God! Laten wij daarom ook van Zijn Liefde getuigen en spreken!Opvallende aspecten interactief gedeelte
- Als we volgens Bijbelse waarden en normen leven, kunnen we ook respect afdwingen.
- Een Rijssense godsdienst is niet genoeg.
- Heiligmaking betekent dat een mens overtuigd is van zijn zondaarsbestaan en dat hij dankbaar is voor Gods genade.
- Door het feit dat we gedoopt zijn, horen we bij een geheiligd volk. Hier horen we ook naar te leven.
- Kom uit voor je mening en blijf eerlijk.
- God is geen God die liegt. Hij is een God die geeft wat Hij beloofd heeft.
- We zullen een kinderlijk eenvoudig geloof moeten hebben.
- De Schrift is niet tijdgebonden. Wonderen bestonden in de tijd van de Heere Jezus en wonderen bestaan vandaag de dag nog steeds.
- Alleen onderscheidend in gelaat, gewaad en gepraat is niet genoeg.
- Onze gedragingen, onze levensovertuigingen, onze idealen zullen zichtbaar moeten zijn voor onze medemens. Niet alleen in het dagelijks leven, maar ook tijdens onze vakanties.

Prediker 3: 1-131 Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.

2 Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien;
3 Een tijd om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen;
4 Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op te springen;
5 Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen; een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen;
6 Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om te bewaren, en een tijd om weg te werpen;
7 Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken;
8 Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten; een tijd van oorlog, en een tijd van vrede.
9 Wat voordeel heeft hij, die werkt, van hetgeen hij bearbeidt?
10 Ik heb gezien de bezigheid, die God den kinderen der mensen gegeven heeft, om zichzelven daarmede te bekommeren.
11 Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe.
12 Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor henlieden is, dan zich te verblijden, en goed te doen in zijn leven.
13 Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid, Dit is een gave Gods.