''Wat doe jij...

...met je Bijbelse waarden en normen?''

Zaterdag 2 maart 2013

- Dr. W.J. op 't Hof -

Stelen? ..natuurlijk niet! Iemand vermoorden? ..natuurlijk niet! Maar de zondag in ere houden? Geen overspel plegen? Trouw de kerkdiensten bezoeken? Onze naaste liefhebben als onszelf? Wat doe jij met de Bijbelse waarden en normen? Wat zijn eigenlijk waarden en normen? Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden gezien. De Bijbelse waarden zijn allemaal terug te voeren op de leefregel ‘God lief te hebben boven alles, en de naaste als jezelf’. Aan deze Bijbelse waarden zijn de Bijbelse normen ontleend. Het woord normen staat voor richtsnoer, regel of maatstaf. Normen zijn dus concrete richtlijnen of gedragsregels voor ons handelen. Er zijn waarden en normen die we met bijna ieder ander delen: Natúurlijk  mag je niet stelen… hoewel we over de invulling van deze normen al minder eens zijn: hoe zit het bijvoorbeeld met zwart werken?

Er zijn ook waarden en normen die zichtbaar verdwijnen in onze samenleving: wat te denken van het 7e gebod? In 2012 eindigde 36,2% van de huwelijken in een scheiding. Waarden en normen veranderen dus blijkbaar continu. Hou jij vast aan de Bijbelse waarden en normen, of schuif je langzaam mee?

Met het vertrek van oud-premier Balkenende is de discussie over waarden en normen in politiek den Haag weer op een laag pitje gezet. Door de grote vervlakking van de samenleving  worden de Bijbelse waarden in hoog tempo ingeruild voor de hedendaagse waarden als bezitten, ontplooien, beleven, succes, schoonheid, onafhankelijkheid, waardering en gezondheid. Deze avond hebben wij dan ook samen met dominee op 't Hof nagedacht over de vragen: ‘Waar zijn jouw waarden en normen op gebaseerd?’ en: ‘Wat doe je met deze waarden en normen?’Aan het einde van de avond hebben we in groepen de volgende stellingen besproken:1) ''De Gereformeerde Gezindte denkt dat zij erg Bijbels is voor wat haar waarden en normen betreft, maar in de praktijk is er in dat opzicht van alles mis.''

 

2) ''Voor wat de ethische opvattingen aangaat, gaan de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Gezindte even hard de verkeerde kant op als in de wereld. Het enige verschil is dat de Gereformeerde Gezindte de laatste coupe van de voort snellende trein bezet, terwijl de wereld in de rest van de trein daarvoor zit.''

3) ''De Bijbelgetrouwe christenen moet zich voorbereiden op maatschappelijke uitsluiting en Godsdienstige vervolging. Zij moet uit angst hiervoor geen slappe knieën krijgen, maar zich erover verblijden verheugen dat zij waardig geacht wordt om smaadheid te leiden om 'Christus' naam.''

 

1 Johannes 2: 1-17 1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;

2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;
5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.
6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.
7 Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne gehoord hebt.
8 Wederom schrijf ik u een nieuw gebod: hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig; want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu.
9 Die zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe.
10 Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.
11 Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij henengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.
13 Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend.
14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen.
15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.
17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.