Wat ga jij doen... ...in 2014?

Zaterdag 4 januari 2014

- Ds. A.A. Brugge -

Psalm 84: 1 en 2 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,

O HEER, der legerscharen God,

Zijn mij Uw huis en tempelzangen!

Hoe branden mijn genegenheên,

Om 's HEEREN voorhof in te treên!

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,

En aan mijn ziel het leven geeft.

 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,

De zwaluw legt haar jongskens neer

In 't kunstig nest bij Uw altaren,

Bij U, mijn Koning en mijn God,

Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;

Geduchte HEER der legerscharen,

Welzalig hij, die bij U woont,

Gestaâg U prijst en eerbied toont.

 

De gang van het leven?

‘Wat maakt 2014 anders? Je gaat toch door zoals je deed in 2013?’ Je school, je studie, je werk. ‘De gang van het leven’. Wat maakt het dan anders op 4 januari 2014? Veel mensen hebben goede voornemens. Misschien heb jij ook wel goede voornemens gemaakt. Bijv. meer Bijbellezen, stoppen met roken, minder fel reageren op anderen. 2014.. een nieuw kalenderjaar. Misschien brengt het voorspoed. Gezondheid, geld verdienen, een vriend/vriendin, een carrière. Wat kan er veel gebeuren in een kalenderjaar.

 

Je doel?

‘Is je lichaam je afgod?’ Er mooi en knap uitzien. ‘Is dat je één en al?’ ‘Spreekt je geweten wel eens van de leegte van dit alles?’ ‘Zoek je rust en vrede?’ Misschien zijn er wel veel ruzies thuis en is er veel verdriet. ‘Ga je vredestichten in 2014?’ ‘Wat stel je jezelf tot doel?’ ‘Wat wil je bereiken?’ Misschien wil je wel geaccepteerd worden. Wat doe je veel om erbij te horen. Want, van alleen staan wordt je niet gelukkig. ‘Wanneer ben je tevreden’? Wanneer we het ene doel bereikt hebben gaan we vaak weer naar het volgende doel. ‘Kun je ook tevreden zijn?’ ‘Kan het genoeg zijn?’

 

Tegenslag?

‘Wat ga je doen als er tegenslag komt?’ Dan valt je, eigen gemaakt, toekomst in duigen. Dan sta je leeg aan de dijk. Je vader of je moeder, je opa of je oma, of misschien wel jijzelf wordt ernstig ziek. Dan maken wij vaak pas tijd om de Heere te zoeken. Tot die tijd kun je het af met de (lege) rust die je vindt bij mensen. Een paar jaar geleden stond ds. Brugge aan het ziekbed van een jongeman van 26 jaar. Hij was kerkelijk opgevoed, maar was zelf steeds makkelijker geworden met de dienst van de Heere. Hij zei het volgende: ‘Ik heb de Heere 25 jaar lang laten zoeken. Is de Heere mij iets verschuldigd nu ik Hem ga zoeken?’

 

Wat ga jij doen?

Je bent dood in zonden en misdaden. Je bidt wel ‘leidt mij niet in verzoeking’, maar je zoekt de verzoeking op. Zijn er onder jullie die beschaamd in de kerk zitten en zich afvragen ‘zou het voor mij ooit nog kunnen’? Gezondheid is belangrijk, maar er is nog een veel belangrijker goed. Dat kun je niet missen! Laat het niet aankomen op je slechte dagen!

Heb je nog rust?

Dan  verdring je je onrust over de eeuwigheid door te doen wat je vrienden doen, wat jezelf wilt en door water bij de wijn te doen. De ware rust hebben we hier niet in, die ligt elders. ‘Zul je de God van je voorgeslacht zoeken?’

 

Wat ga je dit jaar doen?

Hopelijk blijf je naar de kerk gaan. Hoewel.. waarom ga je naar de kerk? Gaat het je om het Woord? En niet alleen om het gemeenschappelijke, het samen komen? Ga je biddend op? Ook al heb je een dubbel-leven geleefd, je mag het van de Heere verwachten als je zo op gaat.

Is de zondag een dag van verveling voor je? Ben je druk met je mobiel en bid je tegelijkertijd om rust? Is de maandag in de lijn met de zondag? Is de gerichtheid van je hart hetzelfde?

De praktijk is vaak weerbarstig. Heb je een lege plaats in je hart? Of zondig je gemakkelijk mee?

 

Wat ga jij doen om bij dat gelukkige volk te horen?

Wie zijn gelukkig? Zij die treuren. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden (Mattheüs 5: 4). Misschien treur je wel eens in stilte over de gebrokenheid van het leven of over ziekte. Maar, met treuren wordt hier bedoeld het treuren over je zonden. Welgelukzalig is vol van zaligheid. Welgelukzalig gaat niet over wat ik mooi vind, maar over een zaligheid die verder reikt dan de dood. Zalig zijn diegenen die treuren over het verkeerde en boze van hun hart. De Heere wil je dit leren.

 

Het koninkrijk der hemelen

We zijn onderdaan van het koninkrijk der leugens. Onderdaan van Satan. Hij heeft veel vrijwillige volgers. Er is geen 3e weg! Maar, er is wel een ander koninkrijk. Het koninkrijk van God. De Koning van dat koninkrijk is Gods Zoon. Hij kwam naar deze wereld en heeft onderdanen in Zijn koninkrijk. Dit is het welbehagen van God. Zalig zijn die treuren, zij zullen vertroost worden door de Heere en Zijn Woord. Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zullen vol worden/verzadigd worden met God en Zijn Woord. Honger je en dorst je? Ga je daar naar zoeken en vragen in 2014? Meer heb je niet nodig. De Heere spreekt tot ons in de prediking. Wij hebben vaak kritiek op de prediking. ‘Te lang, te kort, te eenvoudig..’ Een ouderling zei eens: ‘Het is een zegen dat er mensen in de kerk zijn die hebben geleerd de woorden uit de mond van de predikant te bidden.’ Mensen luisteren van nature voor hun verstand en/of gevoel. Maar je moet voor je hart, voor je ziel luisteren. Je kunt een leven lang met God bezig zijn, maar dat maakt je niet zalig.

 

Weet je wat redt? Hoe raak je gered van je hemelhoge schuld? Vraag maar of je de Stem van de Heere in de kerk mag horen. Hoe weet je dat de Heere tot jou spreekt? Samuël wist dit ‘Spreek Heere, uw knecht hoort.’ Dan wil je niet meer op plaatsen komen waar je je geweten en ziel pijnigt. Dan ga je dingen laten. Een vrouw die met 14 jaar tot de Heere was bekeerd zei: ‘De Heere heeft me voor veel (verkeerde) dingen bewaard.’ David zingt: ‘Sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven.’

 

De redding door de Redder

Er is geen redding zonder Redder. Er is geen zaligheid zonder Zaligmaker. Het vinden van Hem is alles. Dan is mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Is het het verlangen van je hart om de Heere te leren kennen?

 

Psalm 45: 1

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,

Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen,

Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,

Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.

Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,

Gaat al het schoon der mensen ver te boven;

Gena is op uw lippen uitgestort,

Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

 

Stellingen

1. Ik ben baas over mijn tijd en agenda

2. Tussen het leven op zondag en dat van de werkdagen mag een scheiding zitten

3. Waarom kan ik nooit genoeg zeggen?

4. Wanneer ben ik tevreden? 

Mattheus 5: 1-12

 

De zaligsprekingen

 

1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.

2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:

3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.